hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek Püspök Anita (a továbbiakban: „Eladó”) mint szolgáltató által üzemeltetett puspokanita.art weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Alkotó és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 1. A “Honlap” tevékenysége

Honlapon keresztül az Eladó saját készítésű festményei továbbiakban “Termék” vásárolhatóak meg. 

 1. Elérhetőség és adatok

név: Püspök Anita;

székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 82.;

nyilvántartási szám: 44114483;

adószám:      59154424-1-39;

képviselő:      Püspök Anita;

elérhetőség (email): anitapuspok.art@gmail.com;

telefon:          06 20 291 7632

A Honlap részére tárhelyet biztosító adatai:

név:                Godaddy.com;

székhely:       Tempe, Arizona;

elérhetőség: + 1 020 7084 1810.

 1. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései az Eladóhoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja az Eladóhoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. Az Eladó ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére. A festmény kategóriában található Termékekből egy áll rendelkezésre.
 1. A rendelés, szerződéskötés menete

Termék vásárlása a Megrendelés elküldése gombra történő kattintással történik majd a vételár megfizetését követően lép életben.

A Megrendelés elküldése gomb megnyomása fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Eladó köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni.

A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

 1. A teljesítés menete

A teljesítés feltétele a vételár teljes kifizetése az Eladó felé. Ezt követően történik a Termék postázása az Ügyfél által megadott szállítási címre, Magyarországon belül a szállítás díjmentes.

A szállítási idő futárszolgálattal történik, a szállítási idő 4-5 munkanap.

A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért az Eladó nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén az Eladó nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti Ügyfélnek.

 1. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók[1] esetén)

Az 1. melléklet alkalmazásával is kitölthető ez a 6. pont, vagy az alábbiak szerint:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.

 • Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát (i) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy (ii) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

Az Eladó a Honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási- és felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

 • Visszatérítés

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 • Termék visszaküldése

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladó-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 • Arányos díjfizetés

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladó-val való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Eladó számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.

 • Kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Alkotó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac  által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN, A KÉSZ FESTMÉNYEK 14 NAPON BELÜL SÉRTETLEN ÁLLAPOTBAN VISSZAKÜLDHETŐEK.

6. A Honlap használata

6.1. A szerződési és szállítási feltételek az oldalon való vásárlásra, megrendelésekre vonatkoznak. Ha vásárol, illetve rendel bármilyen terméket az oldalunkon, azzal Ön elfogadta az alább olvasható szerződési és szállítási feltételeket. A szerződési és szállítási feltételek nem sértik az Ön jogait.
6.2 Az oldalon változhatnak a szerződési és szállítási feltételek, ezért kérjük, hogy minden vásárlás előtt olvassa el.

7. Szerződési és fizetési feltételek
7.1 Amikor elküldi megrendelését, a megrendeléskor megadott e-mail címére automatikus visszaigazolást kap a megrendelésről és fizetés teljesüléséről egyaránt. 
7.2 A megrendelés elküldése annyit jelent, hogy Ön kifejezte vásárlási szándékát az adott termék(ek)re. Megrendelést a vételár kifizetése véglegesíti, a szerződés ekkor lép érvénybe. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos esetekben, visszautasítsuk a megrendelést.

7.3 Az árak a weboldalon minden egyes terméknél megtalálhatók. Az árak Forintban (HUF) értendők. A feltüntetett árak bruttó árak.

7.4 A megrendelés addig nem kerül visszaigazolásra és nem is válik aktívvá, amíg kifizetés banki utalással meg nem történik.
7.5 Bár törekszünk arra, hogy az oldalon minden adat és ár helyes legyen, mégis előfordulhatnak hibás adatok. Ilyen esetben nem tudjuk rendelését befogadni, de e-mailben tájékoztatást adunk a termék helyes adatairól, áráról. Ön eldöntheti, hogy a helyes adatokkal, árakkal tartani vagy törölni kívánja-e megrendelését. Amennyiben a megrendelését törli, a már kifizetett vételárat és az esetleges szállítási költséget 15 napon belül visszatérítjük az Ön által használt bankszámlára.

8. Szállítás
8.1 A szállítási díj Magyarország egész területére díjmentes.
8.2 A megrendelt terméket az Ön által megadott címre szállítjuk. Fontos, hogy a cím pontos és helyes legyen. Kérjük, minden információt adjon meg ahhoz, hogy a szállító könnyen megtalálja a címzettet. A későbbiekben a címváltoztatás ugyan lehetséges, de előfordulhat, hogy költséget von maga után.
8.3 Többféle termék egy megrendelésben történő vásárlása esetén, amennyiben a termékek szállítási határideje különbözik, szállítási határidőként a legkésőbbit kell érvényesnek tekinteni, mert a termékek egyszerre kerülnek kiszállításra.
8.4 Konkrét szállítási napot a megrendelés visszaigazolásakor nem áll módunkban megadni. A szállítások munkanapokon, reggel 8:00 óra és 17:00 óra között történnek. A szállítás napjáról, a szállítást megelőzően telefonon egyeztetünk.

8.5 A szállításra megjelölt napon Önnek vagy meghatalmazottjának a megadott szállítási címen kell tartózkodnia, hogy a terméket átvehesse. Sikertelen szállítás esetén előfordulhat, hogy a második kiszállításnak további költségei lesznek, melyet átháríthatunk Önre. Átvételkor – akár Ön, akár a meghatalmazott személy veszi át a terméket – a visszaigazolt megrendelőlapot szíveskedjen felmutatni.
8.6 Mielőtt aláírná az átvételt igazoló dokumentumokat, feltétlenül győződjön meg arról, hogy a termék csomagolása sértetlen. Ha sérült vagy hiányos szállítmányt kap, ne vegye azt át, küldje vissza a szállítóval.
8.7 Minden esetben ellenőrizze a terméke(ke)t 24 órán belül. Ha a termék sérült, hibás vagy hiányos, azonnal jelezze azt felénk, az átvételt követő 24 órában. Ha nem érkezik bejelentés az átvételt követő 24 órában, reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni.

9. Módosítás, lemondás

9.1 Változtatások a rendelésben kész festmény esetén

A rendelés elküldése után, még kiszállítás előtt lehet módosítani, az anitapuspok.art@gmail.com email címen.

Változtatások a rendelésben rendelhető festmény esetén

A rendelés elküldése után, 3 napig lehet módosítani a anitapuspok.art@gmail.com email címen.

Rendelés lemondása kész festmény esetén

A rendelés elküldése után, kiszállítás előtt a rendelést lemondani a anitapuspok.art@gmail.com email címen.

Rendelés lemondása rendelhető festmény esetén

A rendelés elküldése után, 3 napig lehet lemondani a anitapuspok.art@gmail.com email címen.

9.2. Sérült vagy hibás termék

Ha az átvételnél bármilyen sérülést, hibát tapasztalsz, kérjük, vetesse fel jegyzőkönyvet a szállítóval, majd értesítsen minket az anitapuspok.art@gmail.com e-mail címen.

9.3. Számla

A nyomtatott számlát és az eredetiséget igazoló dokumentumokat szállításkor kapod meg. Számlahiány esetén, kérjük, értesítsen minket az anitapuspok.art@gmail.com e-mail címen.

9.4. Rendeléstől való elállás (Ez kifejezetten a kész festményekre vonatkozik, sérülésmentes, hibátlan állapotban.)

Online rendelés esetén a vásárlót 14 napos elállási jog illeti meg, ez alatt indoklás nélkül visszajuttatható hozzánk a vásárolt termék, kizárólag sérülésmentes eredeti állapotában.

9.5. A 14 napos elállási jog nem vonatkozik a rendelhető festményre, mert az egyedileg az Ön kérésére az Ön igényeinek megfelelően készül!

Dátum: 2022.03.30.

Jobb kattintással tartalom nem érhető el.
Köszönöm, hogy meglátogatta honlapomat!
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelemre és értesítem kiállításaimról és legújabb festményeimről.